Πιστοποιήσεις
  • BSc in business administration summa cum laude (The Ohio State University)
  • MSc degree in management (Purdue University)
  • Certified public accountant